NOGA/Lidmaatschap

Lid worden van NOGA

Structuur

De Nederlandse Online Gambling Associatie (hierna: ‘NOGA’) is een vereniging naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid. De algemene ledenvergadering heeft de belangrijkste bevoegdheden binnen de vereniging. De algemene ledenvergadering heeft het dagelijks bestuur en het bepalen van haar beleid gedelegeerd aan de Raad van Bestuur (hierna: Bestuur). Hierbij wordt het Bestuur ondersteund door een gedelegeerd bestuurder: de directeur. De directeur rapporteert aan het Bestuur. De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging en voert namens NOGA het woord. Momenteel hebben alle leden van NOGA recht op – en hebben zitting in het Bestuur, maar dit zal in de nabije toekomst wellicht veranderen wanneer het aantal leden toeneemt.

Toetreding

Toetreding tot NOGA staat open voor alle online kansspelaanbieders en business-to-business bedrijven (hierna: B2B) met een goede reputatie en die actief zijn of willen worden op de Nederlandse online kansspelmarkt. (Geassocieerd) lidmaatschap of B2B-partnerschap kan worden verkregen door een formeel verzoekschrift te sturen (per e-mail naar board@no-ga.nl), gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van NOGA, waaraan u het ingevulde lidmaatschapsformulier met hierop aangegeven de vorm lidmaatschap die u wenst (i.e. lidmaatschap, geassocieerd lidmaatschap of B2B-partnerschap), heeft toegevoegd.

Vergunning

Het is een hard vereiste voor kansspelaanbieders die (Geassocieerd) Lid of B2B Partner zijn of willen worden, dat zij zo mogelijk – ofwel reeds in het bezit zijn van een vergunning voor het aanbieden van kansspelen (op afstand) in Nederland, of, naargelang de situatie dit toestaat, een vergunning voor kansspelen (op afstand) in Nederland hebben aangevraagd, of binnen afzienbare tijd zullen aanvragen, zulks vóór de beëindiging van het overgangsregime per 1 april 2022. Dit vereiste wordt aangescherpt nadat het overgangsregime van de motie Postema is beëindigd. Dit vereiste geldt niet voor (geassocieerde) leden en/of B2B Partners die geen B2C aanbod in Nederland hebben en zich slechts toeleggen op B2B activiteiten in Nederland.

Due diligence en toetredingsovereenkomst

Het Bestuur beoordeelt alle (geassocieerde) lidmaatschaps- en B2B partnerschaps-aanvragen, onder meer door het uitvoeren van een due diligence onderzoek, en keurt – onder normale omstandigheden – de aanvraag goed. Elk toetredend (geassocieerd) lid of B2B-partner wordt gevraagd om een aanvraagformulier te ondertekenen en hiermee expliciet zijn organisatie juridisch te binden aan de gestelde doelen en de wetten van de vereniging en deze nadrukkelijk te onderschrijven.

Toetreding en beëindiging

Het is gedurende het hele kalenderjaar mogelijk om (geassocieerd) lid of B2B partner te worden; de bijdrage voor het (geassocieerde) lidmaatschap of B2B partnerschap wordt pro rato in rekening gebracht en is verschuldigd vanaf de toetredingsdatum (datum goedkeuring lidmaatschapsaanvraag). Beëindiging van een (geassocieerd) lidmaatschap of B2B partnerschap is uitsluitend mogelijk, uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar, en wel met een schriftelijke opzegging aan de voorzitter van het Bestuur. het Bestuur kan op verzoek en naar eigen goeddunken besluiten om een ​​beëindiging van kracht te laten worden gedurende het kalenderjaar, vóór afloop van de laatste drie maanden van het kalenderjaar.

(Geassocieerd) lidmaatschap en B2B-partnerschap

Lidmaatschap, geassocieerd lidmaatschap en B2B-partnerschap staan uitsluitend open voor rechtspersonen (niet voor natuurlijke personen), met een hun statutaire zetel in de Europese Unie, de EER en/of het Verenigd Koninkrijk.

Onder de volgende drie knoppen leest u in detail meer over de voorwaarden en voordelen van de verschillende soorten lidmaatschap van NOGA:

Verlegging btw

Niet in Nederland-ingezeten leden, geassocieerde leden en B2B-partners die hun statutaire zetel dus buiten Nederland hebben, kunnen – onder voorwaarden – hun btw verleggen, een en ander behoudens de toepasselijke btw-regels. Of dit al dan niet van toepassing is op het betreffende individuele lid, geassocieerd lid of de betreffende B2B-partner is en blijft de volledige verantwoordelijkheid van het individuele lid, geassocieerd lid en/of de B2B-partner en moet bij toetreding aan het Bestuur worden aangegeven, zodat NOGA een en ander correct kan factureren.